يدك بالرأس عبادي ø ø ø ø ù عبده الروش مسكين غلطان ù ø ù ù ù øºù ø ø ù كن انت عبده الروش اوعي تروح المولد تحميل شيلة عندك سلف محمد حميد ابو انور ابراهيم تاتلس ø ù ù ø ø ù ù ø øª ديدي